Nosaltres i tercers, com a proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars (d'ara endavant "cookies") per proporcionar i protegir els nostres serveis, per comprendre i millorar el seu rendiment i per publicar anuncis rellevants. Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies. Seleccioneu "Acceptar cookies" per donar el vostre consentiment o seleccioneu les cookies que voleu autoritzar. Podeu canviar les opcions de les cookies i retirar el vostre consentiment en qualsevol moment des del nostre lloc web.
Cookies autoritzades:
Més detalls


Tel.  621 241 217 


TERMES I CONDICIONS

 


Aquest lloc web és propi de Mas Casablanca, titularitat de Josep Cabanas Solà, domiciliada al Mas Casablanca de Taradell (CP 08552), CIF 77092372Y.

Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Josep Cabanas Solà, Mas Casablanca, de Taradell (CP 08552), telèfon 621241217 i adreça electrònica info@mascasablanca.com.

Les operacions efectuades entre Mas Casablanca i el/la client/a es regeixen pels següents termes i condicions:

PRESTACIÓ DE SERVEIS

Mas Casablanca proporciona informació, a través d’aquest lloc web, dels seus serveis i productes, així com també de les seves característiques. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió possible.

Per a més seguretat i garanties a favor del/de la client/a, la informació continguda en la descripció dels serveis no vincula al/ a la client/a ni a Mas Casablanca fins a la confirmació de l’acceptació de la reserva o de compra.

A través del lloc web de Mas Casablanca, s’ofereixen els següents serveis:

1. Contractació de serveis – reserva d’activitats

- Visites guiades i lliures a la granja per grups.
- Visites a la granja per escoles.
- Activitats al refugi.
- Activitats personalitzades.

2. Venda de productes

Els preus dels serveis descrits en el lloc web detallen els impostos aplicables. Abans de realitzar el pagament, el/la client/a pot conèixer el detall d’aquests impostos. La reserva no serà atesa fins a la confirmació expressa de la reserva. Un cop confirmada la reserva i realitzat el pagament, el/la client/a rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i el detall de la reserva.

1. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS - RESERVA D’ACTIVITATS

Visites guiades i visites lliures a la granja
En el moment de la confirmació de la reserva de visites guiades i visites lliures es pagarà la totalitat de l’import per avançat des de la pàgina web.
El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Visites escolars
En el moment de la confirmació de la reserva de visites escolars es farà una paga i senyal per transferència bancària. El dia de la visita es farà la factura segons el nombre d’infants que hagin vingut, del total del valor de la factura es restarà la paga i senyal.
Es cobrarà un mínim de 25 alumnes encara que el dia de la visita siguin menys, excepte que es faci la visita amb una altra escola.

Activitats al refugi
En el moment de la confirmació de l’activitat al refugi es farà una paga i senyal de 100€ per transferència bancària, bizum o efectiu.
La resta del pagament s’efectuarà en un mínim de 30 dies d’antelació del dia de l’activitat, també mitjançant transferència bancària.
La devolució de la fiança es farà durant els 7 dies després de l’activitat. S’ha d’especificar si es farà per transferència, en bizum o efectiu.

Xec regal
Es pot utilitzar en qualsevol producte o serveis de Mas Casablanca. El pagament es farà per transferència bancària, bizum o efectiu.
El xec regal té un any de validesa.

Festa infantil
En el moment de la confirmació de l’activitat de l’espai del refugi es farà una paga i senyal de 100€ per transferència bancària, bizum o efectiu.
En el moment de la confirmació de l’activitat de l’espai a l’aire lliure es farà una paga i senyal de 50€ per transferència bancària, bizum o efectiu.

Activitats personalitzades
En el moment de la confirmació de l’activitat de l’espai del refugi es farà una paga i senyal de 100 € per transferència bancària, bizum o efectiu.
Per als pagaments a través de transferència bancària, un cop realitzat el pagament, és obligatori enviar comprovant a través de correu electrònic i per WhatsApp. Amb el pagament dels imports corresponents es considerarà formalitzada la reserva.

1.2. Anul·lació o cancel·lació de la reserva

L’anul·lació de la reserva es pot efectuar a través de correu electrònic a l’adreça info@mascasablanca.com.

Visites guiades i visites lliures
Es podrà modificar la data de la reserva fins a 48 hores abans de la data de la visita pagant una penalitat 2,5 € per entrada. Les entrades tindran una validesa de 90 dies a contar a partir del dia de la primera reserva. Passat aquest termini l’entrada no serà modificable ni es retornarà el seu import sota cap circumstància, excepte en casos especials que s’estudiaran individualment. En cas de condicions meteorològiques adverses o per raó d’empresa, el Mas Casablanca es reserva el dret d’anul·lar el servei amb la posterior modificació de la data de les entrades comprades sense
penalització.

Visites escolars
Si no es pogués fer la visita escolar per causes de força major, no es retornarà la paga i senyal de la reserva. Aquest import quedarà en dipòsit per l’any següent. Si no es realitza la visita l’any següent es perd la paga i senyal. Si l’escola vol anul·lar la reserva, la paga i senyal només serà retornada si ho comunica amb dos mesos d’antelació. En la factura final es restarà el valor de la paga i senyal realitzada, amb un màxim de 5 alumnes de diferència per classe.

Activitats al refugi
Per anul·lar la reserva del refugi s’ha d’avisar en un mínim de 30 dies d’antelació i es podrà modificar la data amb un suplement de 50€. Passat el termini de 30 dies la reserva no serà modificable ni es retornarà l’import abonat, excepte en casos especials que s’estudiaran individualment.

Xec regal
Com a norma general no es retornen els diners del xec regal, excepte en casos especials que s’estudiaran individualment.

Festa infantil
Si no es pogués realitzar la festa en el dia establert, en el cas de la reserva de l’espai a l’aire lliure no es farà la devolució de la paga i senyal de 50 €, quedarà en dipòsit durant un any. En el cas de l’activitat amb l’espai del refugi s’ha d’avisar amb una antelació de 30 dies i es podrà modificar la data amb un suplement de 50 €. Passat el termini, la reserva no serà modificable ni es retornarà el seu import, excepte per casos especials que s’estudiaran individualment.

Activitats personalitzades
Per activitats amb l’espai del refugi, per anul·lar la reserva s’ha d’avisar en un mínim de 30 dies d’antelació i es podrà modificar la data amb un suplement de 50€. Passat el termini de 30 dies la reserva no serà modificable ni es retornarà l’import abonat, excepte en casos especials que
s’estudiaran individualment.

Per activitats que no es requereix l’espai del refugi, si s’anul·la per raó del/de la client/a no es retornarà l’import sota cap circumstància, excepte en casos especials. En cas de canvi de data o d’horari es podrà fer segons disponibilitat amb un suplement de 50€. En cas de no presentar-se el dia de la reserva aquest suplement es perdrà.
Mas Casablanca es reserva el dret d’anul·lar el servei, per causes majors, amb la posterior modificació de la data o el reemborsament del pagament efectuat.

1.3. Drets d’imatge

Mas Casablanca fa fotografies i vídeos de les activitats organitzades. En aquest aspecte, Mas Casablanca demanarà la seva autorització al participant de l’activitat de manera clara i inequívoca en els formularis de reserva o en l’inici de l’activitat.

2. VENDA DE PRODUCTES

Mas Casablanca ofereix els productes següents:

- Contes infantils.
- Samarretes.
- Punts de llibre.
- Merchandising.
- Altres productes de l’editorial o de Mas Casablanca.

Per més seguretat i garanties per part del/de la client/a, la informació continguda en la descripció dels productes no vincula a aquest/a ni a Mas Casablanca fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

2.1. Lliurament.

Mas Casablanca, entregarà la comanda a domicili o amb recollida a les nostres instal·lacions, en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació del pagament. Mas Casablanca informarà al/a la client/a de les demores en l’entrega que es poguessin produir
accidentalment. Els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

L’enviament de les comandes suposarà un suplement econòmic en el cas de:
- Catalunya: 2,8 €
- Espanya: 5,2 €
- Andorra: 9,20 €
- Balears: 9,20 €

Enviament gratuït a dins l’estat espanyol per comandes a partir de 40€.
Per enviaments fora de l’estat espanyol, s’ha de consultar el càrrec d’enviament.

2.2. Devolucions.

Pel que fa a la venda de productes correspon al/ a la client/a verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Mas Casablanca les incidències que pogués constatar. El/La client/a pot dirigir-se a Mas Casablanca que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. Mas Casablanca assumirà les despeses de les devolucions motivades per error seu o de productes defectuosos.

La persona usuària té dret a desistir de la compra (deixar-la sense efecte) dins dels primers 14 dies naturals a comptar des de la recepció del producte. Per a exercir aquest dret de desistiment el/la client/a ho ha de notificar a Mas Casablanca mitjançant correu electrònic info@mascasablanca.com.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’abonament de les devolucions s’efectuarà pel mateix mitjà pel qual es va efectuar el pagament i en el termini màxim de 15 dies a partir de la recepció del producte.

En el cas de l’exercici del dret de desistiment les despeses generades per la devolució queden a càrrec del/de la client/a. Es indispensable que els productes a retornar conservin en perfecte estat o l’estat original amb que es van enviar. No s’acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats.

Si es fa un canvi de producte les despeses de devolució del producte van a càrrec del /de la client/a.

En les comandes efectuades a petició específica del/de la client/a (per exemple encàrrecs específics o personalització del producte), no es reconeix el dret de desistiment, segons l'article 103.c) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

2.3 Garanties.

En el cas d’un producte defectuós Mas Casablanca podrà oferir al/a la client/a el canvi per un d’equivalent, o acordar un descompte o la devolució íntegra de l’import abonat. En qualsevol cas, sempre que sigui possible substituir el producte defectuós per un de correcte, no es procedirà a la devolució de l’import. En aquest cas, les despeses d’enviament seran sempre a càrrec de Mas Casablanca.

3. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Les possibles reclamacions o sol·licituds d’aclariment relacionades amb les presents condicions hauran de dirigir-se a: info@mascasablanca.com o bé al telèfon 621241217.

De la mateixa manera, en compliment de l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, posem a la vostra disposició el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del lloc web podran accedir a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia per demanar l’arbitratge en relació a algun conflicte derivat de la prestació dels serveis obtinguts mitjançant aquesta web, optant d’aquesta manera per la solució extrajudicial del conflicte. El fet d’informar de l’existència d’aquesta Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia no significa que Mas Casablanca accepti en tots els casos aquest arbitratge. Mas Casablanca no està adherida a cap entitat acreditada de resolució alternativa de litigis i, en cas d’iniciar-se un procediment arbitral per una reclamació que no s’hagi pogut resoldre, podrà declinar participar en el procediment.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen seran tractades per Mas Casablanca, titularitat de Josep Cabanas Solà, com a responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre dels clients de Mas Casablanca i oferir els serveis d’allotjament, de les activitats que organitza i la venda de productes. Les dades es tracten en base al compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art.6.1.b RGPD) i en compliment d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament o portabilitat de les dades adreçant-se a Mas Casablanca de Taradell (CP 08552) o bé a l’adreça electrònica info@mascasablanca.com.